ผู้จัดการกองทุน

bg

ผู้จัดการกองทุน

 

Patarapong Attawetin                                                      patarapong@skfm.com

อดีตนายธนาคารที่ธนาคารยูโอบี และวิศวกรอวุโสที่ KAO Industrial จบการศึกษาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และ MBA

ข้อสงวนสิทธิ: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จด้านกลยุทธ์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนอย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุน และหุ้น มีความเสี่ยงของการปรับตัวขึ้นลงของราคา ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน เว็บไซต์นื้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำตามความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในด้านการลงทุน การเงิน กฎหมาย บัญชี หรือ ทางภาษี นักลงทุนจึงควรขอคําแนะนําจากที่ปรึกษาเฉพาะทางของท่านเพื่อประกอบการตัดสินใจ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลโครงการและสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทจัดการ